Historiske Åker Gård

Ager, en gammel Sædegaard, beliggende ved Agersvigen strax nedenfor Vangs Kirke.»
Jens Kraft kunne ikke ane hvor gammel gården var da han skrev dette om Åker gård i første bind av Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge i 1840. Under overflaten gjemte det seg lag på lag av historie – skulle det vise seg.

I siste halvdel av 1800-tallet og flere ganger utover 1900-tallet ble det gravd fram enorme mengder med verdifulle gjenstander, bruksgjenstander og søppel fra flere tusen års bosetning på Åker.

De eldste gjenstandene som er steinredskaper skriver seg fra jeger og fangstfolk som oppholdt seg ved Mjøsa for om lag 10 000 år siden.

Videre, for 2 500 år siden regner man med at det ble mer fast bosetning rundt Åker. De sør- og vestvendte bakkene ned mot Åkersvika ga de tidlige jordbrukerne et godt grunnlag da de skulle dyrke jorda.

Inne i jernalderen økte aktiviteten på Åker for alvor, og gården ble et maktsentrum. Skriftlige kilder og arkeologiske funn vitner om det. I 1864 ble den såkalte Åkerspenna av forgylt sølv funnet sammen med mange andre vakre gjenstander og gull. Den stammer nok fra 500-tallet, merovingertida, og vitner om at det nok bodde en småkonge på Åker. Sammen med gårdene Torshov, Ivarshov, Sæli og Flagstad med flere har Åker satt mange spor som forteller om en aktiv og lukrativ bosetning.

Nede ved vannkanten i Åkersvika lå det naust, og fra disse fartet folket ut på fiske og til de omkringliggende samfunnene. Fra disse kom også folk for å møtes på Åkertinget.

Akr, som storgården ble hetende i norrøn tid, ble fra rundt år 1000 til 1237 kongens eiendom. Det var her de fleste historikere mener det avgjørende møtet mellom kongene Magnus den gode og Harald Hardråde møttes til forlik i 1046, og med det samlet Norge til ett rike under de to.

Fra denne tiden har man funnet en rekke våpen, rester av skjold og gullgjenstander i tillegg til hverdagsgjenstander.

I senmiddelalderen var Åker kirkens eiendom. Dette varte i tre hundre år fram til reformasjonen i 1537.

Fra da av tilfalt eiendommen kongen i København, og gården ble ofte brukt til militære formål. Den rolla beholdt Åker de neste århundrene, særlig da offiserer begynte å bruke gården.

Peder Todderud var en av disse, og fra 1751 begynte han å forme gården til det utseendet vi ser i dag. Stabburene som ligger litt for seg selv er eksempel på bygg han satte opp. Han formet også noe av landskapet rundt og økte produktiviteten til gården. Fra denne tiden øker det skriftlige materialet fra gårdens historie. Både han og senere svigerdattera Ulrikke Charlotte skrev detaljrike dagbøker som forteller om produksjon, problemer, nyheter og annet. Det er også bevart en del brev.

Til sammen bodde det fire Todderud-generasjoner på gården, før den inngiftede Andreas Olsen Sæhlie tok over i 1890. Han solgte gården allerede to år senere til svigersønnen Wollert Hille. Han eide gården fram til han måtte selge den nå gamle og slitte gården i 1931 til Arne Stensrud (Borud). Under krigen ble gården eid av Svein Søreide og til slutt Harald Berg, før Åker gård ble tatt over av Vang kommune.

Etter tre hundre år i privat eie var nå Åker igjen blitt i offentlig eie. Det meste av jorder og åkre rundt gården ble omregulert til boligbygging. Forsvaret begynte også å leie bygninger etter hvert. Forsvarsdepartementet kjøpte gården i 1956 og bygde om de fleste husene slik at de passet den nye virksomheten. På slutten av femtitallet skjedde den foreløpig siste store utbyggingen på Åker gård. Forsvaret trengte et praktisk kontorbygg, moderne anlagt og passende til den tiden og trusselen som Norge befant seg i. Resultatet ble «Kuben», betongbygningen ved Vangsvegen.

Åker skiftet igjen eiere i 2005, da Statsbygg tok over. Distriktskommando Østlandet hadde da flyttet ut. Fremtiden til Åker forble uavklart i flere år til tross for mange gode ideer. Det vakte oppsikt da det ble kjent at gården med en slik lang og viktig historisk rolle i Norge skulle kunne kjøpes av private aktører. Annonsen ble liggende en god stund før BCC Hamar, som er en del av BCC-forbundet, kjøpte gården.

Man staker nå ut veien videre for Åker gård, en gård med enorme muligheter og lag på lag av historie innunder overflaten. Nå legges det neste laget.